เทียบตัวเลขและอักษรไทยเทียบตัวเลขและอักษรไทย

วิธีถอดรหัสชื่อ นามสกุล ผลรวม,  เลขรหัสอันตราย

เลขศาสตร์

เป็นแขนงหนึ่งของ โหราศาสตร์ เน้นการเก็บสถิติตัวเลข ผลความถี่หลังการใช้ตัวเลขเหล่านั้น  ทั้งด้านดีและด้านเสีย รวมถึงต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้รู้จริงแบบเฉพาะทางในการแก้ไข ปรับรหัส ชื่อคน เบอร์โทรศัพท์

ไม่เน้นเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์  ดูดวง  แก้กรรม ใด ๆ ทั้งสิ้นแต่เป็นศาสตร์แห่ง การวิเคราะห์ ว่าด้วยการจัดสมดุลชีวิต หรือ สมการชีวิต เป็นศาสตร์แห่งสถิติ  ผู้ที่ศึกษาหรือทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลนั้น  ต้องทำการศึกษาตำรา   ค้นคว้าข้อมูล  วิเคราะห์เก็บสถิติ  เพื่อสะสมและเพิ่มเติมความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และยืนยันว่ารหัสที่เปลี่ยนให้นั้น  ส่งผลดีแก่ผู้ได้รับการเปลี่ยนอย่างแท้จริง ( เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง )  โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลอื่นใด นอกจากชื่อ – นามสกุล เท่านั้น

ด้วยการถอดรหัสจากตัวอักษรออกมาเป็นตัวเลข  ซึ่งสามารถล่วงรู้ความเป็นไปในชีวิตของ   แต่ละบุคคลได้   จริงหรือไม่ ! ท่านต้องลองพิสูจน์กับชื่อบุคคลที่รู้จัก หรือผู้ที่ประสบการณ์เคราะห์กรรม ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์  จะพบว่าบุคคลเหล่านั้นถูกกำหนดและควบคุมด้วยพลังงานของตัวเลขทั้งสิ้น หากพบว่าท่านที่เกี่ยวพันกับอิทธิพลของตัวเลขที่ให้โทษ  ควรได้รับการแนะนำและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น รหัสชีวิติไม่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ด้วยศาสตร์อื่น  เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ เนื่องจากมีกลไกการให้รหัสที่ซับซ้อน  หากทำไม่ถูกวิธีหรือเปลี่ยนตามตำราโดยไม่มีสถิติการใช้งานที่ส่งผลดีจริง เป็นเรื่องที่อันตรายมาก

เพื่อให้การแก้ไขที่ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผลจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้เร็วขึ้น    ชื่อเป็นปัจจัยหนุนให้ชีวิตดีขึ้นด้วยพลังงานแห่งตัวเลข  ช่วยเสริมปัจจัยนำคือ

” จิตวิญญาณและการกระทำที่ดีเป็นมงคลชีวิต “

ตารางรหัสตัวเลขเทียบค่าตัวอักษร


  • ชื่อดีส่งผลดีให้มีบารมีดี บุตรบริวารดี   เจริญรุ่งเรือง   ก้าวหน้าในหน้าที่การงานสม่ำเสมอ
  • ชื่อดีส่งผลให้มีสุขภาพดีแข็งแรง อายุยืน   มีเสน่ห์   มีคนรักใคร่   สนับสนุนดี
  • ชื่อไม่ดีสงผลให้โชคร้าย เป็นอัปมงคล   เป็นอุปสรรค   เจ็บป่วย   มักอายุสั้น
  • ชื่อไม่ดีส่งผลให้บุตรบริวารไม่ดี ขาดบารมี   ขาดคนเคารพยำเกรง   ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ

การถอดรหัสชื่อ – นามสกุล  ออกมาเป็นตัวเลขนั้น   เราจะนำตัวอักษรทุกตัวของชื่อ   มาคำนวณวิเคราะห์เป็นตัวเลข   และแยกคำทำนายออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ ดังนี้

  • ส่วนชื่อ ถ้าถอดรหัสได้ชื่อดี   ก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา 40%   ถ้าไม่ดีก็จะเสีย 40%
  • ส่วนนามสกุล ถ้าถอดรหัสนามสกุลออกมาดี  ก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา 20% ถ้าไม่ดีก็จะเสีย 20%
  • ส่วนชื่อและนามสกุลรวมกัน ถ้าถอดรหัสรวมออกมาแล้วดี   ก็ให้ผลดี 40%   ถ้าไม่ดีก็จะเสีย 40%

ตัวอย่างการถอดรหัส สมการดี

ชื่อ       +           นามสกุล             =   ผลรวม
40%                  20%                     40%
ป ณิ ช า       ปั ญ จ ง า ม พั ฒ น า
—4                 4                4
2  5 2 1          2 4 6 2 1 5 8 3 5 1

14        +             45                 =     59

ตัวอย่างการถอดรหัส สมการเสีย (นามสมมุติ)

ชื่อ               +         นามสกุล        =   ผลรวม
40%                         20%              40%
ธั น ย์ ช น ก              ศิ ร วิ ท ย์
4    4                       4    4    9
4 5 8 2 5 1              7 4 6 1 8

38              +             43            =       81*** รหัสอันตราย ***

ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล หรือ ผลรวม  ส่งผลเสียอย่างรุนแรง

รวมไปถึง ทะเบียนรถ – บ้านเลขที่ – เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1 หรือผลรวมเท่ากับ 1                    :      เหนื่อย  แบกรับภาระหนัก โดดเดี่ยว  โรคเลือด  โรคหัวใจ

3 หรือผลรวมเท่ากับ 3                    :     ขัดแย้ง  แตกแยก  อุบัติเหตุ  ชีวิตพลิกผัน  โรคร้าย

8 หรือผลรวมเท่ากับ 8                    :     กำพร้า  พลัดพรา  สูญเสีย  ได้รับภัยมืด  กลโกง  คดีความ

7 – 16 , 61 – 25 , 52 – 34 , 43      :     ทุกข์ อุปสรรค ปัญหา อับโชค โรคเวรโรคกรรม อุบัติเหตุ จุดจบ กรรมเก่าที่มองไม่เห็น

11 – 29 , 92 – 38 , 83 – 47 , 74 – 56 , 65               :      เส้นทางสู่ความสำเร็จและยิ่งใหญ่ไม่ยั่งยืน  สูงสุดคืนสู่สามัญ  ความสูญเสียที่ยากแก่การประเมินค่าได้  ราชสีห์หมดเขี้ยวเล็บ  สุดท้ายก็ล้มเหลว ( อัศจรรย์หมายเลข ๑๑)

13                                              :      โรคร้าย  ครอบครัวแตกร้าว  ชู้สาว  อุบัติเหตุ

18                                             :      หนีมาเกิด  ชดใช้กรรม  บททดสอบแห่งความทุกข์

20                                             :      คิดได้แต่โครงการใหญ่ ๆ  สุดท้ายก็ล้มเหลว

23 , 32                                     :      เสน่ห์  โรคภัย  เจ้าชู้  เพศตรงข้ามให้โทษ

27                                             :      สูญเสีย  สิ่งที่ต้องแลก

33                                             :      อุบัติเหตุ  ขัดแย้งรุนแรง  ความตาย

37                                             :      วิบัติ  สูญสิ้น  ความแตกแยก  อุบัติเหตุรุนแรง

40                                             :      เหนื่อยเปล่า  โรคภัย  ความล้มเหลว

70                                             :      โหดร้าย  อันตราย  ความตาย

77                                             :      ทุกข์ซ้อนทุกข์

78 , 87  – 80 – 88                   :      ทะเลเพลิงแห่งความทุกข์  พบเคราะห์กรรมรุนแรงโหดร้าย  มหันตภัยความสูญเสีย  อาญาแผ่นดิน


ดูความหมายละเอียดของแต่ละตัวเลขได้ที่นี่

[0-9] [10-19] [20-29] [30-39] [40-49] [50-59]

 

[60-69] [70-79] [80-89] [90-99] [100-109]